اساتید دوره مدیریت شبکه و سیستم های سیسکو

شماره            نام استاد           دروس تدریسی            صفحه مربوط به فایل های این استاد
1 مهندس خسروی Network+ , VOIP
2 مهندس آهنگری +Network
3 مهندس فرزانه OPNet
4 مهندس رضایی NS2
5 مهندس حسینی CCNA , مدیریت شبکه
6 مهندس عابدیان CCNP
7
8
9