اسامی دانشجویان کارورزی و پروژه و اساتید آن ها (نیمسال دوم 95-96)

اسامی دانشجویان کارورزی و پروژه و اساتید آن ها (نیمسال دوم 95-96)

دانشجویان ذیل هرچه سریعتر به اساتید خود در محل دفتر ریاست موسسه مراجعه نمایند. برای مشاهده ساعات حضور اساتید اینجا کلیک کنید.

دانشجویانی که درس کارورزی دارند فرم های اولیه کارورزی خود را پس از تکمیل نمودن و امضای مدیرگروه خود، حداکثر تا تاریخ 96/1/31 به دفتر ریاست (خانم ذوالفقاری) تحویل دهند و ادامه مراحل آن را از ایشان پیگیری نمایند. دانشجویان می بایست پس از طی مراحل ذکر شده و اخذ امضای ریاست موسسه نامه معرفی کارورزی خود را به محل کارورزی ببرند و پس از تایید محل کارورزی دوباره به دفتر ریاست موسسه تحویل دهند.

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر نیکنام باید پروژه بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 محسن آقاحاجی مهندسی فناوری اطلاعات 94237025180017
2 رضا اسدپور فعال مشهد مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180008
3 صالح اسماعیل زاده طبسی مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180024
4 وحیدرضا اسماعیلی راد مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180009

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر نیکنام باید کارآموزی بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 نفیسه جمالی مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180028
2 میثم جمالی کسرینه مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180023
3 ملیحه حسینی مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180022
4 مهدی حسینی موسوی مهندسی فناوری اطلاعات 93244002180110
5 روح اله دادخواه کلاته مهندسی فناوری اطلاعات 93237025180006
6 مهدی سلطانی سیستانی مهندسی شبکه های کامپیوتری 94136107180006
7 پوریا سلیمانی اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160011
8 سمانه سیرتی اینترنت و شبکه های گسترده 94237025160011
9 مرتضی علینقیان اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160013
10 سعید کریمی مهندسی فناوری اطلاعات 93137025180028
11 فاطمه گواه مهندسی فناوری اطلاعات 94237025180007
12 الهه مددپور محمد آباد مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180120
13 سیده مریم میرحجتی مهندسی فناوری اطلاعات 94237025180008
14 سید عباس حسینی حسابداری مالی 94137025190008
15 کاظم یار محمدی حسابداری مالی 95137025170011
16 طاهره صالحی نیکو مهندسی فناوری اطلاعات 94370251820304

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر وحیدیان باید پروژه بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 مهدی فتح اباد مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180013
2 محمدرضا کاظمی مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180123
3 ملیحه ناطقی مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180121
4 علی نوروزی نسب مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180032

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر وحیدیان باید کارآموزی بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 اکرم سازوار برنامه سازی کامپیوتر 94237025160020
2 طیبه سهرابی حسابداری مالی 94237025170009
3 تکتم عامل درویش زاده حسابداری مالی 94137025190033
4 سمیه عشقی برنامه سازی کامپیوتر 94237025160023
5 محمد رضا غریب حسابداری مالی 94237025190014
6 الناز کاشف حقیقی حسابداری مالی 94237025190018
7 وجیهه کامل حسابداری مالی 95137025170010
8 فرامرز مرادی بنجار حسابداری مالی 94237025190015
9 فاطمه مردانه آقکاریز اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160027
10 وحید رضا اسماعیلی راد مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180009
11 زهرا امیری مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180017
12 مجتبی ایمان طلب مهندسی فناوری اطلاعات 94237025180005
13 علی بهاریه مهندسی فناوری اطلاعات 93237025180009
14 فرهاد بیدختی مهندسی فناوری اطلاعات 93237025180113
15 احسان تدین مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180018
16 کامران توکلی مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180119

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر دلداری باید پروژه بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 نفیسه جمالی مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180028
2 علی غلامی سرآسیا مهندسی شبکه های کامپیوتری 93237025180014
3 جمیله کرمی مهندسی شبکه های کامپیوتری 93237025180015
4 الهه مددپور محمدآباد مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180120

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر دلداری باید کارآموزی بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 احسان نظافت اینترنت و شبکه های گسترده 94237025160014
2 محمد آشنا گر اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160003
3 الهام اصغری حسابداری مالی 94237025190001
4 معصومه افخمی اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160024
5 سید رسول پرورش حسابداری مالی 94237025190019
6 علی اکبر تقی آبادی اینترنت و شبکه های گسترده 92237025160020
7 مبینا حق پور اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160008
8 مهناز خداداده اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160009
9 سمانه خسروی مشیری حسابداری مالی 94237025190007
10 هدیه خوش خرام یامی حسابداری مالی 94237025190008
11 سید علی اکبر دارالحسینی حسابداری مالی 94237025190009
12 سمیه رحمانی حسابداری مالی 94237025190011
13 نسرین رضایی کلاته احمد برنامه سازی کامپیوتر 94237025160019
14 راضیه ریحانی دوست آباد حسابداری مالی 94237025190012
15 راضیه زبردستان حسابداری مالی 94237025190013
16 وحید ابراهیمی اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160003

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر یغمایی مقدم باید پروژه بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 مریم رشمئی مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180011
2 فاطمه قربانی حسین آباد مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180004
3 ملیحه یاسمی مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180014
4 طاهره صالحی نیکو مهندسی فناوری اطلاعات
5 زهرا امیری مهندسی شبکه های کامپیوتری 94137025180017

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر یغمایی مقدم باید کارآموزی بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 معصومه اعلمی حسابداری مالی 95137025170001
2 زهرا اکبری حسابداری مالی 94137025170006
3 ایمان امین زاده واحدی حسابداری مالی 95137025170038
4 سهیلا باختری حسابداری مالی 94237025170004
5 محمد تائبی خادر حسابداری مالی 95137025170012
6 حسین تکلو حسابداری مالی 95137025160020
7 ایمان جوانشیر قزلباش حسابداری مالی 94137025160006
8 پویا حبیبی مرند حسابداری مالی 94137025160007
9 سودابه حسین زاده حصار حسابداری مالی 94237025170006
10 زهرا حسنی حسابداری مالی 94237025170020
11 منا حق دوست حسابداری مالی 94237025160017
12 امیر خاکپور حسابداری مالی 94237025160003
13 علی خدائی حسابداری مالی 94237025160005
14 علیرضا دشتی حصار حسابداری مالی 94237025190010

 

دانشجویان ذیل دروس پروژه و کارورزی را با جناب آقای دکتر فراهی باید بگذرانند، لذا این دانشجویان  در اسرع وقت در یکی از روزهای یکشنبه و یا سه شنبه بین ساعات 10 الی 11:30 برای تعیین موضوع پروژه و یا محل کارورزی به جناب آقای دکتر فراهی در محل دفتر ریاست موسسه مراجعه نمایند.

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر فراهی باید پروژه بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 علی بهاریه مهندسی فناوری اطلاعات 93237025180009
2 میثم جمالی کسرینه مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180023
3 مهدی حسینی موسوی مهندسی فناوری اطلاعات 93244002180110

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر فراهی باید کارآموزی بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 سجاد دهقان برنامه سازی کامپیوتری 94237025160018
2 سمیه رضازاده گرماب علیا حسابداری مالی 95137025170039
3 محمد سرآبی اینترنت و شبکه های گسترده 94237025160010
4 علی سلمانی پور مهدی آباد مهندسی فناوری اطلاعات 93237025180001
5 فاطمه سمساری شاندیز اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160012
6 مریم سیستانی برنامه سازی کامپیوتر 94237025160028
7 سعید شفیعی مقدم حسابداری مالی 94237025170010
8 علی اصغر عاقلی مهندسی فناوری اطلاعات 93237025180002
9 محمد عزیزی حسابداری مالی 95137025170005
10 مهدی عطری حسابداری مالی 95137025170006
11 فرزاد غفاری مقدم اینترنت و شبکه های گسترده 94237025160012
12 فهیمه غفاریان زحمتکش حسابداری مالی 95137025170007
13 مرجان سادات کلالی حسابداری مالی 95137025180014
14 علی اکبر مرادی بنجار حسابداری مالی 94237025170015
15 سید محمد موسوی اینترنت و شبکه های گسترده 95137025160028
16 سید محمدرضا موسوی خورقی مهندسی برنامه نویسی تحت وب 94237025180002

 

دیدگاه ها بسته شده اند .