اطلاعیه مهم تسویه حساب مالی

اطلاعیه مهم تسویه حساب مالی

طلاعیه مهم؛
دانشجویانیکه تاکنون نسبت به تسویه حساب کامل خود اقدام ننموده اند وارد پورتال شخصی خود شده و از قسمت تسویه حساب نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.
بدیهی است در غیر انیصورت عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد .

دیدگاه ها بسته شده اند .