اطلاعیه زمان تحویل کارآموزی، پروژه و کارورزی

بسمه تعالی

طبق ماده 23 آیین نامه آموزشی، کلیه دانشجویان موظف هستند کارآموزی، پروژه و کارورزی خود را در هر نیم سال تحصیلی که انتخاب می کنند تا پایان همان نیمسال گزارش اتمام کارآموزی، پروژه و کارورزی آن را به استاد راهنما ارائه کنند و نمره آن را دریافت نمایند.

اداره آموزش

دیدگاه ها بسته شده اند .