اطلاعیه کلاس بانک اطلاعاتی – خانم کمالی

کلاس بانک اطلاعاتی با خانم مهندس کمالی از روز یکشنبه 18-20 به روز دوشنبه 16-18 انتقال یافت.

(کلاس ها در روز دوشنبه 16-18 تشکیل خواهد شد.)

دیدگاه ها بسته شده اند .