دپارتمان مدیریت

در اين دپارتمـان دوره هاي مدیریتی  همچون مدیریت اجرایی، مدیریت کنترل پروژه، مدیریت کارآفرینی،مدیریت و روش های تامین مالی پروژه  مدیریت منایع گرایش استراتژیک و مدیریت کسب و کار و … اجرا مي گردد.