راهنماي انجام درس پروژه

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه انتخاب كرده اند:
براي انجام درس پروژه و هماهنگي استاد درس پروژه فناوري اطلاعات به دفتر رياست ( خانم ذوالفقاري) مراجعه نماييد.
براي انجام درس پروژه و هماهنگي استاد درس پروژه مالي و پروژه حسابرسي به مديرگروه رشته حسابداري (آقاي دكتر آذربراهمان) مراجعه نماييد.

دیدگاه ها بسته شده اند .