عدم تشکیل کلاس ها

*آقای آذربراهمان از تاریخ 29 تا 96/1/31 حضور ندارند و کلاس های ایشان تشکیل نخواهد شد.

*کلاس های آقای حیدرزاده سه شنبه 96/1/29 برگزار نخواهد شد.

*کلاس های آقای مهندس میرشاهی طبق برنامه از 96/1/27 برگزار خواهد شد.

*کلاس ساختمان داده با آقای دکتر صالحان از روز سه شنبه 96/1/29 ساعت 16 برگزار خواهد شد.