مراحل کارورزی

مراحل کارورزی

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم

برای انجام درس کارورزی(نیمسال  تابستان 99-98) مراحل زیر را انجام دهید:

  • پس از انتخاب واحد درس کارورزی، دانشجو باید محلی را برای کارورزی پیدا و انتخاب کند. این محل می تواند یک شرکت یا سازمان باشد.
  • دانشجو می بایست فرم های کارورزی را تهیه نماید و مشخصات خود را در آن تکمیل نماید. (از سایت دانشگاه، کافی نت و یا کانال دانشگاه)
  • دانشجو فرم کروکی محل کارورزی را به مدیر گروه جهت تایید و امضا، تحویل دهد.
  • دانشجو فرم کروکی محل کارورزی( معرفی نامه مدیرگروه ) به همراه کاربرگ 1-213 (واقع در صفحه 43 کاربرگ های آموزشی یا لینک( http://kharazmi-azad.ir/2218-2/) را جهت امضای مدیر گروه و مدیر آموزش پر نموده و به اداره آموزش تحویل دهد. و پس از امضای ایشان به دفتر ریاست دانشگاه (خانم ذوالفقاری) تحویل دهد تا رئیس امضا نمایند.
  • مراحل 1 تا 4 باید تا 20 شهریور99 انجام شود.
  • پس از امضای رئیس، دانشجو برگ های معرفی نامه را از دفتر ریاست تحویل بگیرد و به مراحل کارورزی تحویل دهد تا محل کارورزی قسمت پایین برگ معرفی نامه را تایید و امضا نماید و سپس به دفتر ریاست تحویل دهد.
  • دانشجو با هماهنگی استاد مربوط و خانم ذوالفقاری نسبت به انجام کارورزی اقدام نماید.
  • دانشجو گزارش انجام کارورزی(صفحات 42 تا 48) را حداکثر تا 20 مهر 99 به دفتر ریاست دانشگاه (خانم ذوالفقاری)  تحویل دهد.

اداره آموزش

دیدگاه ها بسته شده اند .