اخبار و یژه

دوره آموزشی DBA

دوره آموزشی DBA

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل و یا در شرف فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل و یا در شرف فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان محترم ×خیلی مهم × قابل توجه دانشجویان محترم دانشجویانی که فارغ التحصیل و یا در شرف فارغ التحصیلی هستند جهت تکمیل مدارک ذیل هرچه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند. 1-تکمیل کسری مدارک فارغ التحصیلی...

ادامه مطلب

پذیرش دانش پذیر، تربیت کارشناس مدیریت کنترل پروژه

پذیرش دانش پذیر، تربیت کارشناس مدیریت کنترل پروژه

ادامه مطلب